“ Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest” ( kunstwerk Debora Fraanje, aquarel)

Op deze Goede Vrijdag staat het laatste kruiswoord van Jezus centraal, `Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.` Jezus weet, het is volbracht; het lijden, de eenzaamheid, de godverlatenheid, het is volbracht.Hij mag, ja, hij moet sterven. Sterven, om met ons te ruilen, om ons de toegang tot het huis van de Vader te geven. Jezus geeft zich over aan de Vader, `Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.`

Debora Fraanje heeft dit kruiswoord in een aquarel gevat. Debora zegt hierover:
In Uw handen beveel Ik Mjn Geest Small

Het aquarel is als volgt opgebouwd:
--Onderin de aarde, weergegeven in donkergrijs.  
--Bovenin de hemel in wit, als symbool van zuiverheid en reinheid.
--Tussen aarde en hemel  de "ruimte of het heelal", samengesteld uit verschillende kleurgebieden, waarvoor deels  de kleuren van de regenboog, als teken van Gods trouw,  zijn  gebruikt.

Het bruin, voorstellend de drie uur durende duisternis, gaat over in het gebied rood-paars-blauw. Deze drie kleuren symboliseren het voorhangsel (scharlaken, purper en hemelsblauw, zie Exodus 36 vers 35).
 
Vanaf het kruis onderin stijgt Jezus' Geest op naar de hemel.  Dat wordt weergegeven via een witte band tussen aarde en hemel. Deze witte doorsnijding is tevens een verbeelding van het scheuren van het voorhangsel toen Jezus sprak: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest".

Het kruis, ook wel vloekhout genoemd, is wit weergegeven, daarmee verwijzend naar de reiniging van onze zonden door Jezus' kruisdood.

De 40-dagen-tijd is vooral een tijd van bezinning, nadenken over de betekenis van het lijden en sterven van onze Heer. De gemeenteleden die de kunstwerken hebben gemaakt zijn allemaal begonnen met niets, met een leeg blad, een smetteloos wit doek, of een nog onbewerkt stuk metaal. Allemaal hebben ze moeten nadenken hoe ze het kruiswoord van Jezus wilden gaan verbeelden in een kunstwerk. Daarover nadenken en daarna het werk ook echt maken brengt veel emotie, twijfel, strijd, geloof en moed met zich mee. Door het maken van zo`n kunstwerk laat je immers ook iets van jezelf zien, van je geloof, van jouw visie op zo`n kruiswoord van Jezus. Dat leverde prachtige, persoonlijke werken op.

De eerste zondag van dit project begonnen we met het zingen van het lied `Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten.` Betrachten is een woord dat we niet meer gebruiken, dat niet alleen `op waarde schatten`of `eerbiedigen` betekent, maar ook `volgen, naleven`. Soms moeten we zelf lijden en dan is Jezus` voorbeeld een geweldig houvast voor ons. Als we zelf moeten lijden worden we als een spijker dieper in Gods liefde verankerd…

Ik hoop dat Kruiswoorden in beeld u in de 40-dagen-tijd heeft geholpen om dichter bij God te komen, om het mysterie van kruis en graf te overdenken en dankbaar te zijn voor zoveel ontvangen genade.

Zullen we God daarvoor danken met het gebed dat Riny Dees tijdens de vesperdienst van woensdag heeft gebeden en dat de kruiswoorden als uitgangspunt neemt?

Heer, breng ons onder de indruk van Uw grootheid. Wees bij ons in spreken en in zingen en in stilte. U gaf Uw Zoon aan deze wereld. Een wereld vol verlatenheid en pijn. Het hart van Uw Zoon ging en gaat uit naar ieder die op deze aarde leeft, als Hij uitspreekt:
“ Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.
Ontferm u Heer.
Leidt ons op de weg naar U toe. Leer ons het geheim van Woord, water en wijn. Het woord dat ons de weg wijst, het water dat ons schoonwast, de wijn die ons verbindt met U en met elkaar. U geeft leven, u geeft geloof! Door het geloof mogen we zeker zijn van Christus’ belofte: “ Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.
Ontferm U Heer.
U kwam om verslagen harten hoop te bieden. Raak ons hart aan en het hart van veel mensen en til ons boven onze ellende uit. We mogen weten dat U zorgt. “ Vrouw, zie uw zoon, zoon zie uw moeder”.
Ontferm u Heer.
Heer laat ons ons in vrede leven met onze omgeving. Laat ons in vrede slapen onder Uw bescherming. Vergeef ons onze onrust en onvrede, het onweer in ons binnenste en schenk ons Uw vrede. Zekerheid om nooit als mens te moeten zeggen:” Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Ontferm U Heer.
Vanavond staan we stil bij het lijden van onze Here Jezus Christus. Dat lijden was onnoemelijk zwaar. Het “ Mij dorst” was de opmaat om helder te kunnen spreken. Hoorbaar voor ieder in de omgeving: “ Het is volbracht!”
Ontferm U Heer.
We danken U voor de vredesmissie van Uw Zoon. Door Hem kunnen we de hele wereld aan U opdragen. Alles wat moest gebeuren is gedaan om om ons te redden.
Het lijden aan het kruis werd beëindigd met de woorden :” In Uw handen beveel ik mijn Geest!” Leer ons om onszelf ook zo aan U over te geven.
Ontferm u Heer. Amen.


Het koor zal nu het Taizé lied `In manus tuas Pater` zingen.
"In Uw handen beveel ik mijn geest".
Beluister

 

 “ Het is volbracht” (Wim Slabbekoorn)

Vandaag staat het zesde kruiswoord van Jezus centraal: `Het is volbracht`. Een indrukwekkend moment in de geschiedenis, want als je de impact van deze woorden tot je door laat dringen dan word je stil, maar ook dankbaar. `Het is volbracht`, de dood heeft niet meer het laatste woord, de dood is overwonnen, wij zijn door Jezus gered.

Dit kruiswoord is door Wim Slabbekoorn vormgegeven in de kunstvorm `metaalbewerking`.  Wim zegt hierover:

Wim 1

Het staal is koud, onvermurwbaar en keihard. Keurig staan daarin onze zonden opgeschreven, uitgelaserd, niet mis te verstaan. Niet te verwijderen. Nou ja, een enkele letter is niet juist aangesloten bij de rest van het woord. Maar het staat er, strak en regelmatig: schuldig.

Maar met de kruisdood van Jezus komt daar een eind aan.
De eeuwige rekening, de ontzettend zware schuldenlast, is vereffend. Met één onvoorstelbare daad is de zwartste bladzijde uit ons leven voorgoed gewist. De satan die ons aanklaagt met alle zonden, zo nauwkeurig bijgehouden in zijn ‘zwartboek’, heeft geen recht van spreken. Jezus scheurt de rekening doormidden! En Hij heeft het laatste woord: HET IS VOLBRACHT!

Zoals het voorhangsel van boven naar beneden scheurde, zo is ook de rekening verscheurd, door vuur! Waardeloos geworden als aanklacht tegen ons, enkel nog dienend als symbool van wat ons te wachten stond. Door geloof in Jezus Christus’ offer mogen wij leven!

Het staal is geroest om daarmee de vergankelijkheid van materialen, van werk, van inspanning te laten zien.


Een geweldig moment in de geschiedenis van de wereld: `Het is volbracht.` Is dit het laatste kruiswoord, is nu alles gezegd? Nee, er volgt nog een woord, een woord van overgave. Daarvoor a.s. vrijdag aandacht in de Goede Vrijdag dienst.

Ook nu zijn de jongeren van de catechistatiegroep bezig geweest met dit onderwerp. Ze zijn op bezoek geweest bij Wim en hebben samen een eigen werk gemaakt. jongeren

In onze drukke en hectische wereld is het, zelfs in de 40-dagen-tijd, vaak moeilijk om de stilte te zoeken, je te bezinnen op wat het betekent dat Jezus stierf voor ons. Daarom zijn vesper diensten in deze tijd zo gewild en goed bezocht. In onze kerk willen we aanstaande woensdag, 1 april, zo`n  vesper houden. Een vesper, een avonddienst, als afsluiting van het 40-dagen-tijd traject Kruiswoorden in Beeld. Een vesper, met tijd en ruimte voor stilte, zingen, meditatie en bidden. De kerk is open `s avonds om half zeven, om zeven uur begint de vesper, die iets minder dan een uur zal duren.vesper

Jullie zijn natuurlijk allemaal uitgenodigd en we hopen dat jullie gebruik zullen maken van deze mogelijkheid om samen ons te bezinnen op het lijden en sterven van onze Heer. Jullie ontvangen nu allemaal een uitnodiging, maar dit kaartje is vooral ook bedoeld om het door te geven aan buren, collega`s, vrienden of bekenden, om hen ook daarmee uit te nodigen voor a.s. woensdag.

 

Op Goede Vrijdag zal het laatste kunstwerk aan de orde komen, met het laatste kruiswoord van Jezus: `Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest`.

“Mij dorst!”


Drie uur duisternis,
demonische macht
satan lacht:
“Dat dit het einde is”

Mensenzoon
Doornenkroon
Het Lam, Gods Zoon

“Mij dorst!”
Een vraag
nog eenmaal spreken
met  kracht
“Het is volbracht “

Soldaten horen
de woorden
gesproken
“Mij dorst!”
zure wijn
omhooggestoken

“Mij dorst!”
Onze Redder en Heer
door Zijn lijden
ontvingen wij
het leven
weer

Uit de schaduw
van het Kruis
een waterstroom
water vol leven
uitgroeiend tot
vloedgolf
wereldomvattend
door de Geest

“Mij dorst!”

(Riny Dees)

In deze 40-dagen-tijd zijn we met het project Kruiswoorden in Beeld aangekomen bij het volgende kruiswoord van Jezus, `Mij dorst!` Dit kruiswoord is door Riny Dees uitgebeeld met de kunstvorm `vrije grafiek, linosnede met meerkleurendruk.

mij dorts Small

Riny zegt over dit werk:

Jezus hangt aan het kruis. Zijn lijden is zwaar. Waarom en wanneer zegt hij de woorden: mij dorst?

Linksboven.
In mijn werk, ziet u, een donker gedeelte.
In dit stukje probeer ik de uren duisternis en de lichamelijke pijn weer te geven. U ziet helemaal links de doornenkroon. Maar wat onze Heiland als ultiem zwaar zal hebben ervaren is de demonische macht van de duivel, die Hem ook hier niet met rust liet. Dit is uitgebeeld in een  slang, klauwen en pijlen.

Links onder.
Het kruis met de schaduw ervan op stenige, woestijnachtige grond. Onze Redder hangt tussen hemel en aarde. De mensen op de aarde hebben hem verraden, uitgeleverd, veroordeeld. De Vader boven zwijgt omdat het zo moet gebeuren.

Rechtsonder.
Jezus beseft terdege, welke zware taak Hij moet volbrengen. Hij wil ook zeker zijn, dat iedereen in de omgeving straks de woorden: “ Het is volbracht”, zal kunnen horen. Nog 1 maal de mond bevochtigen. De soldaten  zorgen voor een spons met zure wijn.

Rechtsboven.
Tijdens het nadenken over dit werk, besefte ik de ironie. Jezus leed, leed dorst, en door Zijn lijden heen, mogen wij het levende water tot ons nemen. Dat levende water ontstaat al in de schaduw van het kruis. Ook de  Romeinse soldaat besefte dat aan de voet van het kruis. We mogen als Gods kinderen (verbeeld als ichtusvisjes) weten dat door de dood en opstanding van onze Heiland het evangelie als een vloedgolf over de wereld is gegaan. Het mocht de hele wereld overspoelen. De Heilige Geest kwam (duif-figuur bovenin het water) en blijft bij ons tot Hij terugkomt!

jeugdproject40dagen 23 SmallDe catechisatiegroep van Eliane is bij Riny op bezoek geweest om ook met deze kunstvorm kennis te maken en als groep zelf een eigen werk te maken. Woorden aan het kruis en woorden van opstanding worden zo met elkaar verbonden, want boven het werk van deze catechisatiegroep staat: `Juicht, want Hij, mijn Here, leeft. Hij, die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit meer van God verlaten zijn.`

Laten we nog zingen Gezang 171 vers 1 en 3.

 

Kruiswoorden in beeld, zondag 15 maart, olieverfschilderij Jan de Putter


In deze 40-dagen-tijd staan we d.m.v. een kunstproject stil bij de 7 kruiswoorden van Jezus. In de afgelopen weken zagen we het eerste kruiswoord `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen` via een pentekening van Cynthia Jansen. Een week later het kruiswoord `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn`, verbeeld door een aquarel van Carla Scheele. En vorige week werd het kruiswoord `Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder` op een bijzondere wijze in beeld gebracht door een videofragment van Ronald Lensen.
Midden in de lijdenstijd nu een kruiswoord met een diepe lading: `Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?`. In deze woorden van Jezus klinkt een grote verlatenheid, een diepe pijn, zwaar lijden. De weg naar boven voert langs beneden….
Ook voor mensen zijn deze woorden, `Mijn God, mijn God waarom verlaat U mij? bekend. We lezen ze in Psalm 22, vanmiddag komen ze ook in de preek aan de orde.

psalm 22 2 Small
Heel bijzonder is dat dit kruiswoord nu is verbeeld door onze broeder Jan de Putter, met een prachtig olieverf schilderij. Ieder van ons hier weet wat hij en zijn vrouw hebben meegemaakt in de afgelopen tijd, hoe groot hun lijden was in de ziekte en het sterven van hun zoon Jo. Hoe zwaar klinken dan deze woorden: `Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Het schilderij laat deze verlatenheid zien, de wanhoop, de eenzaamheid.
Maar straks zal ook het kruiswoord klinken `Het is volbracht`en dat mag Jan en Lenie, en ons allen, hoop geven, en toekomst. Die hoop en toekomst was er ook voor hun zoon Jo, die in een indrukwekkende getuigenisdienst in de kerk van Utrecht Noord-West, eind december 2014, de aanwezigen vertelde over zijn ziekteproces en zijn aanstaande dood. Hij sprak over het lijden, over het zoeken naar God in het lijden en hij zei o.a. (en ik heb toestemming van Jan en Lenie om dit ook hier vanmorgen te laten horen): `Probeer er achter te komen wie God is, voordat je in de ellende komt.`
Ik heb Jan gevraagd welke psalm of lied hij goed vindt passen bij zijn schilderij en hij koos voor Psalm 22. Dit wordt vanmorgen enkel door het koor gezongen, om het broze en indringende van dit kruiswoord uit te laten komen. Laten we eerst even in stilte naar het schilderij kijken, waarna het koor Psalm 22 vers 1 zal zingen.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
waarom zijt Gij tot redding niet nabij?
Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei,
mijn angstig vragen?
Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen,
Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten
vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten.
Hoort Gij dan niet?