Kruiswoorden in beeld, zondag 7 maart, videofragment Ronald Lensen

In de afgelopen weken hebben we, in het kader van de 40-dagen-tijd, d.m.v. een kunstwerk stilgestaan bij de eerste kruiswoorden van Jezus. We zagen een tekening en een aquarel en er zullen nog meer schilderijen volgen.
Maar hoe kijken jongeren hier tegenaan? Zij leven in een beeldcultuur en communiceren dan ook via beeld en geluid. Hoe overdenken zij deze kruiswoorden en hoe zouden ze deze uitbeelden?
Ik heb Ronald Lensen gevraagd om hierover na te denken en d.m.v. een videofragment vorm te geven aan het derde kruiswoord.
------3ekruiswoord
Ronald zegt over deze video: 'Het doel is om te beseffen dat Jezus afstand doet van alles, ook van zijn eigen moeder. Hij zet een grote stap naar zijn dood. En daarom slaat de Bijbel aan het einde van dit filmpje ook dicht, omdat het nu lijkt alsof na Jezus'dood aan het kruis alles voorbij is, alsof er niets gebeurd is, alsof de dood het laatste woord heeft...'
Zo beseffen we, middenin de 40-dagen-tijd, dat het lijden voor Jezus zwaar was. Dat zullen we volgende week ook zien, bij het vierde kruiswoord: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten.'
Bekijk video

test

Kruiswoorden in beeld, zondag 1 maart, kunstwerk Carla Scheele

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem, die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus lijdt voor mij, een lied van Sela, dat we straks zullen beluisteren.

Vorige week is het project `Kruiswoorden in beeld` van start gegaan, met een kunstwerk over het eerste kruiswoord van Jezus.

Vandaag staan we stil bij het tweede kruiswoord,

`Voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.`

Het aquarel is gemaakt door Carla Scheele. Carla zegt hierover:

Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn MediumDe linkerkant (de donkere kant) staat voor de aarde zoals die nu is. Door de zonde zijn wij allen zondig. De gevolgen zijn overal te zien: oorlogen, honger, dorst, ziekte, rampen, liefdeloosheid. Het linker kruis, van de moordenaar, is in het donkere gedeelte geplaatst; het rechter kruis, het kruis van Jezus, in het lichte gedeelte. Jezus kwam op aarde om onze zonden op zich te nemen. Wie in hem gelooft zal eeuwig leven hebben. Door zijn kruisdood zijn wij gered, net als de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing.

De rechterkant van het aquarel (de lichte kant) staat voor het licht waarin wij na dit leven eeuwig bij God mogen leven.

De bol is het teken van de nieuwe aarde. Hij is rechts open gelaten, als teken van eeuwig leven.

 

 

 

Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

We luisteren nu naar Opwekking 706, gezongen door de band Sela, terwijl we kijken naar het aquarel `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.`

Afgelopen week is de 40-dagen-tijd ingegaan, de tijd voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. Een tijd van stilte, inkeer, overdenken, bidden. Steeds vaker gebeurt dat ook in combinatie met vasten, in welke vorm dan ook.

Nadenken over de kern van ons geloof: over de pijn en het lijden van Jezus aan het kruis, om ons te redden en tot de Vader terug te brengen. Het is voor mensen niet voor te stellen hoe groot de pijn en het lijden van Jezus was. Slechts met terughoudendheid kunnen we hierover spreken en nadenken. De bede in het lied `Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten` verwoordt die houding erg mooi.

Lied 177 vers 1,2 en 7

1             Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
               in deze zee verzinken mijn gedachten:
               o liefde die, om zondaars te bevrijden,
               zo zwaar moest lijden.
2             'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
               tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
               in onze plaats gemarteld en geslagen,
               de zonde dragen.
7             Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen,
               dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
               laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
               als sterkte roemen

Ook in onze gemeente is er aandacht voor de 40-dagen-tijd, dit jaar met een kunstproject rondom de 7 kruiswoorden van Jezus. Elke zondag staan we stil bij een kruiswoord van Jezus en steeds is er een gemeentelid die zo`n kruiswoord heeft gevat in een kunstwerk.

Het eerste kruiswoord, `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen`, is door Cynthia Jansen verbeeld in de kunstvorm TEKENEN. Het is een werk vol symboliek geworden.
Cynthia totaal

Cynthia zegt hierover:

De vader is hier verbeeld als een leeuw.
De zoon als een lam, het lam van God.
De handen zijn onze handen, gevangen 
in zonde.
De sleutel waardoor wij bevrijd kunnen 
worden heeft de vorm van een kruis.
Jezus vraagt aan God: `Vader, vergeef 
het hun, want ze weten niet wat ze doen`. Kruiswoordeninbeeldlogo

 

1 februari

Zondagmorgen 25 januari luisterden we in de kerk naar Opwekking 717: `Stil, mijn ziel, wees stil`. Een mooi lied, waarin de ziel wordt aangesproken om zich in stilte op God te richten.

Stilte, inkeer, overdenken, bidden; ze passen goed bij de 40-dagen-tijd, voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen. De stilte maakt ons klaar voor een ontmoeting met God. In de stilte kan het Woord van God doordringen in ons hart. In de stilte blijkt het `scherper te zijn dan een tweesnijdend zwaard, het dringt diep door tot waar ziel en geest elkaar raken` (Hebreeën 4:12). Wanneer we het stil in ons maken, dan houden we op met ons voor God te verbergen en kan het licht van Christus ons veranderen en genezen.

Het project `Kruiswoorden in beeld` sluit hier mooi bij aan. Elke zondag in de 40-dagen-tijd overdenken we, aan de hand van een kunstwerk, de kruiswoorden van Jezus. De kunstwerken zelf geven aanleiding om daar in stilte naar te kijken.

Vanaf de eerste zondag van de 40-dagen-tijd (22 februari) komt steeds een kruiswoord in beeld. Hieronder een overzicht van de kruiswoorden en de gemeenteleden die dit gaan uitbeelden of vormgeven.

Zondag 22 februari. Kruiswoord: `Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen`(Lukas 23:34). Verbeeld door Cynthia Jansen (tekenen).

Zondag 1 maart. Kruiswoord: `Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn` (Lukas 23:43). Verbeeld door Carla Scheele (aquarel).

Zondag 8 maart: Kruiswoord: `Vrouw, zie uw zoon; zoon, zie uw moeder `(Joh. 19: 26-27). Verbeeld door Ronald Lensen en andere jongeren (video).

Zondag 15 maart. Kruiswoord: `Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?` (Markus 15:34). Verbeeld door Jan de Putter (olieverf).

Zondag 22 maart. Kruiswoord: `Mij dorst`(Joh. 19:28). Verbeeld door Riny Dees (vrije grafiek).

Zondag 29 maart. Kruiswoord: `Het is volbracht` (Joh.19:30). Verbeeld door Wim Slabbekoorn (metaalbewerking).

Vrijdag 3 april. Kruiswoord: `Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest` (Lukas 23:46). Verbeeld door Deborah Fraanje (schilderen).

Woensdagavond 1 april, middenin de Stille Week, is er in de kerk een vesper, waarin stilte en overdenken een plaats zullen krijgen.

We hopen dat `Kruiswoorden in beeld` u in de 40-dagen-tijd helpt om dichter bij God te komen, om het mysterie van kruis en graf te overdenken en samen stil te zijn voor zoveel ontvangen genade.

namens de werkgroep `Kruiswoorden in beeld`,

Johan van Westen


 

1 januari

Tijdens het gemeentekerstfeest zongen we Opwekking 430: “U daalde neer van uw troon, om mens te zijn. Van de stal naar het kruis, droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam”. Kerst staat niet op zichzelf, Jezus, het `Licht van de wereld` gaat verder, van kribbe en stal naar kruis en graf, en daarna naar opstanding en overwinning.
Enkele gemeenteleden zijn sinds half november al bezig met een project voor de `40 dagen tijd`, de lijdenstijd t/m Goede Vrijdag. We doen dat, net zoals vorig jaar, met behulp van kunst. Kruiswoorden in Beeld gaat het project heten. Vanaf de eerste zondag van de `40 dagen tijd` (zondag 22 februari) zal elke week een kruiswoord van Jezus centraal staan en worden gevat in een kunstwerk. Diverse kunstvormen worden gebruikt: schilderen, tekenen, aquarellen, video, glas- of metaalbewerking, vrije grafiek en olieverf. Voorafgaand aan de morgendienst zal steeds een kruiswoord-in-beeld worden uitgelegd. Woensdagavond 1 april, in de Stille Week, is er een vesper, waarbij alle kunstwerken in de kerk zullen worden opgesteld.
De volgende gemeenteleden doen mee met dit project: Riny Dees, Carla Scheele, Deborah Fraanje, Jan de Putter (Pouckedijk), Cynthia Jansen, Wim Slabbekoorn, Ronald Lensen met diverse jongeren en Johan van Westen. In de volgende versies van ons kerkblad meer informatie en natuurlijk beelden van de kunstwerken. Op de website van onze kerk is dit project uiteraard ook te volgen.
namens de werkgroep Kruiswoorden in Beeld,
Johan van Westen
Riny klein

(op de foto: Riny Dees bezig met het eerste ontwerp van haar kunstwerk,  voor het kruiswoord  `Mij dorst`, in de kunstvorm vrije grafiek)