“ Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest” ( kunstwerk Debora Fraanje, aquarel)

Op deze Goede Vrijdag staat het laatste kruiswoord van Jezus centraal, `Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.` Jezus weet, het is volbracht; het lijden, de eenzaamheid, de godverlatenheid, het is volbracht.Hij mag, ja, hij moet sterven. Sterven, om met ons te ruilen, om ons de toegang tot het huis van de Vader te geven. Jezus geeft zich over aan de Vader, `Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.`

Debora Fraanje heeft dit kruiswoord in een aquarel gevat. Debora zegt hierover:
In Uw handen beveel Ik Mjn Geest Small

Het aquarel is als volgt opgebouwd:
--Onderin de aarde, weergegeven in donkergrijs.  
--Bovenin de hemel in wit, als symbool van zuiverheid en reinheid.
--Tussen aarde en hemel  de "ruimte of het heelal", samengesteld uit verschillende kleurgebieden, waarvoor deels  de kleuren van de regenboog, als teken van Gods trouw,  zijn  gebruikt.

Het bruin, voorstellend de drie uur durende duisternis, gaat over in het gebied rood-paars-blauw. Deze drie kleuren symboliseren het voorhangsel (scharlaken, purper en hemelsblauw, zie Exodus 36 vers 35).
 
Vanaf het kruis onderin stijgt Jezus' Geest op naar de hemel.  Dat wordt weergegeven via een witte band tussen aarde en hemel. Deze witte doorsnijding is tevens een verbeelding van het scheuren van het voorhangsel toen Jezus sprak: "Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest".

Het kruis, ook wel vloekhout genoemd, is wit weergegeven, daarmee verwijzend naar de reiniging van onze zonden door Jezus' kruisdood.

De 40-dagen-tijd is vooral een tijd van bezinning, nadenken over de betekenis van het lijden en sterven van onze Heer. De gemeenteleden die de kunstwerken hebben gemaakt zijn allemaal begonnen met niets, met een leeg blad, een smetteloos wit doek, of een nog onbewerkt stuk metaal. Allemaal hebben ze moeten nadenken hoe ze het kruiswoord van Jezus wilden gaan verbeelden in een kunstwerk. Daarover nadenken en daarna het werk ook echt maken brengt veel emotie, twijfel, strijd, geloof en moed met zich mee. Door het maken van zo`n kunstwerk laat je immers ook iets van jezelf zien, van je geloof, van jouw visie op zo`n kruiswoord van Jezus. Dat leverde prachtige, persoonlijke werken op.

De eerste zondag van dit project begonnen we met het zingen van het lied `Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten.` Betrachten is een woord dat we niet meer gebruiken, dat niet alleen `op waarde schatten`of `eerbiedigen` betekent, maar ook `volgen, naleven`. Soms moeten we zelf lijden en dan is Jezus` voorbeeld een geweldig houvast voor ons. Als we zelf moeten lijden worden we als een spijker dieper in Gods liefde verankerd…

Ik hoop dat Kruiswoorden in beeld u in de 40-dagen-tijd heeft geholpen om dichter bij God te komen, om het mysterie van kruis en graf te overdenken en dankbaar te zijn voor zoveel ontvangen genade.

Zullen we God daarvoor danken met het gebed dat Riny Dees tijdens de vesperdienst van woensdag heeft gebeden en dat de kruiswoorden als uitgangspunt neemt?

Heer, breng ons onder de indruk van Uw grootheid. Wees bij ons in spreken en in zingen en in stilte. U gaf Uw Zoon aan deze wereld. Een wereld vol verlatenheid en pijn. Het hart van Uw Zoon ging en gaat uit naar ieder die op deze aarde leeft, als Hij uitspreekt:
“ Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”.
Ontferm u Heer.
Leidt ons op de weg naar U toe. Leer ons het geheim van Woord, water en wijn. Het woord dat ons de weg wijst, het water dat ons schoonwast, de wijn die ons verbindt met U en met elkaar. U geeft leven, u geeft geloof! Door het geloof mogen we zeker zijn van Christus’ belofte: “ Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”.
Ontferm U Heer.
U kwam om verslagen harten hoop te bieden. Raak ons hart aan en het hart van veel mensen en til ons boven onze ellende uit. We mogen weten dat U zorgt. “ Vrouw, zie uw zoon, zoon zie uw moeder”.
Ontferm u Heer.
Heer laat ons ons in vrede leven met onze omgeving. Laat ons in vrede slapen onder Uw bescherming. Vergeef ons onze onrust en onvrede, het onweer in ons binnenste en schenk ons Uw vrede. Zekerheid om nooit als mens te moeten zeggen:” Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?”
Ontferm U Heer.
Vanavond staan we stil bij het lijden van onze Here Jezus Christus. Dat lijden was onnoemelijk zwaar. Het “ Mij dorst” was de opmaat om helder te kunnen spreken. Hoorbaar voor ieder in de omgeving: “ Het is volbracht!”
Ontferm U Heer.
We danken U voor de vredesmissie van Uw Zoon. Door Hem kunnen we de hele wereld aan U opdragen. Alles wat moest gebeuren is gedaan om om ons te redden.
Het lijden aan het kruis werd beëindigd met de woorden :” In Uw handen beveel ik mijn Geest!” Leer ons om onszelf ook zo aan U over te geven.
Ontferm u Heer. Amen.


Het koor zal nu het Taizé lied `In manus tuas Pater` zingen.
"In Uw handen beveel ik mijn geest".
Beluister